Otrdiena, 2024. gada 16 . jūlijs

Vārds diena: Estere, Hermīne

Erasmus+

Jaunieši un Eiropas Savienības vērtības Babītes vidusskolā

Eiropas Savienības pamatvērtības – cilvēka cieņa, brīvība, demokrātija, līdztiesība, tiesiskums un cilvēktiesības – ir aktuālas arī Babītes vidusskolas izglītojamo un pedagogu vidū, ne tikai izzinot ES vēsturi, bet arī aktīvi līdzdarbojoties tās vērtību iedzīvināšanā vietējā kopienā.

Arī 2023./2024.m.g. Babītes vidusskolas jauniešu grupai bija iespēja piedalīties Erasmus+ jaunatnes mobilitātē “My river, Your river, Our river,” kas laikā no 7. līdz 16. decembrim norisinājās Rumānijā. Jaunatnes mobilitātes ietvaros jaunieši guva iespēju pielietot savas angļu valodas prasmes, piedzīvot kultūru daudzveidību, kā arī paplašināt izpratni par veselīgām attiecībām, līdztiesību un demokrātiju. Iegūtās zināšanas un pieredzi jaunieši turpina nodot arī saviem vienaudžiem – daloties iespaidos un vadot tematiskas darbnīcas, kurās izmantotas Erasmus+ laikā apgūtās metodes.

Lūk, ieskats Babītes vidusskolas jauniešu līdzdalībā, aktualizējot Eiropas Savienības vērtības un sniegtās iespējas:

Roberts Kristiāns Kairis (11.a klase) 16.janvārī vadīja darbnīcu 11.a klases skolēniem. Dalījās savā pieredzē, pastāstīja par veselīgu attiecību pamatelementiem, kā arī izmantoja metodi “Attiecību galaktika” (angl.val.“Galaxy of Relationships”).

Nikola Onkele un Ernests Retenais (9.ma klase) 19.janvārī vadīja īsu prezentāciju 7.ma klases skolēniem. Pastāstīja par Erasmus+ jauniešu apmaiņā gūtajiem iespaidiem, atbildēja uz skolēnu jautāujumiem, kā arī izmantoja metodi “Attiecību upe” (angl.val.“River of Relationships”).

Nellija Lapsa un Alise Upīte (10.b klase) 22.janvārī klases stundas ietvaros saviem klasesbiedriem pastāstīja par Erasmus+ sniegto iespēju, kā arī izmantoja jauniegūtās prasmes un vienaudžiem vadīja darbnīcu, kurā izmantoja metodi “Attiecību galaktika” (angl.val.“Galaxy of Relationships”).

Savukārt skolotāja Krista Kristiāna Kristapsone 2023.gada 21. decembrī kursa “Vēsture un sociālās zinātnes I” apguves ietvaros, 11.klašu mācību stundā “Es kā indivīds” izmantoja tādas Erasmus+ jaunatnes apmaiņā apgūtās mācīšanās metodes kā (1) asociatīvo kāršu lietošana aktualizācijas procesā, kā arī (2) pašrefleksijas instrumentu t.s. “Dzīves ritenis” (angl.val. “Wheel of Life”).

Prieks līdzdarboties! Kā tu iedzīvini Eiropas Savienības vērtības?
Paldies Babītes vidusskolai, kā arī tās partneriem no nevalstiskā sektora – biedrībām “Youth Initiative Center “Involvement for Change”” un “IPTA Romania”!

ERASMUS+ projekts “Teātris Tolerancei”

No 2023. gada 4. līdz 12. septembrim, Polijā, deviņiem Babītes vidusskolas jauniešiem kopā ar pedagogu Diānu Ozčifti bija iespēja piedalīties ERASMUS + projektā “Teātris Tolerancei”

Projekta aktivitāšu mērķis bija iecietības, atvērtības un cieņpilnas attieksmes veicināšana pret citām kultūrām. Projekts vadlīnijas bija vienotas ar Eiropas politikas mērķiem – apkarot neiecietību, ksenofobijas un rasisma izpausmes un atbalstīt atvērtas, tolerantas, no rasu un reliģiskiem aizspriedumiem brīvas sabiedrības veidošanas procesu. Projekts ļāva mums kā dalībniekiem paplašināt savu redzesloku, iegūt plašāku skatījumu uz izvirzītajiem jautājumiem.

Mūsu jauniešiem bija iespēja strādāt ar izglītojamajiem no Polijas, Bulgārijas un Turcijas. Sadarbības rezultātā tapa teātra izrāde, kura tika prezentēta Polijā – izglītības iestādē, kurā mācās bērni ar īpašām vajadzībām.

Erasmus+ jaunatnes apmaiņa “Labbūtība caur veselīgām attiecībām” 

Laikā no š.g. 11. līdz 18. jūnijam Rumānijā norisinājās starptautiska Erasmus+ jaunatnes apmaiņa “A State of Wellbeing Through Healthy Relationships”, kuras ietvaros jaunieši no Latvijas, Rumānijas un Turcijas, nedēļas garumā izzināja jēdzienu “veselīgas attiecības”. 

Latviju šajā projektā pārstāvēja 6 aktīvi jaunieši, no tiem 4 Babītes vidusskolas skolēni (Rainers Bortkevičs, Toms Krīgers, Anna Anete Bulava, Kleopatra Mata), kopā ar grupas līderi, vēstures un sociālo zinību skolotāju un jaunatnes darbinieci, Kristu Kristiānu Kristapsoni. 

Izmēģinot visdažādākās neformālās mācīšanās metodes, projekta dalībniekiem bija iespēja padziļināt savu priekšstatu par veselīgu attiecību sastāvdaļām, asertīvu (pārliecinošu) un bezkonfliktu komunikāciju, pašcieņu, personīgajām robežām, kā arī psiholoģisko noturību, saskaroties ar vienaudžu spiedienu. Pēc produktīvas dalības projektā, katrs jaunietis saņēma arī apliecinājumu Youthpass formātā par pilnveidotajām kompetencēm. 

Priecājamies par aktīvo dalību un ceram, ka šī Erasmus+ projekta laikā iegūtās zināšanas un prasmes jaunieši ne tikai integrēs savā ikdienā, bet arī dalīsies ar citiem. 

Paldies par sadarbību IPTA Romania un centrs MARTA! 

Ar 2020./2021. mācību gadu Babītes vidusskola uzsāka dalību Eiropas Savienības Erasmus+ divu gadu programmas Pamatdarbības Nr2 (KA2) skolu apmaiņas partnerību projektā “Learning in circles” ar līguma numuru Nr.2020-1-FR01-KA229-080044_3 par aprites ekonomiku. Projektu vada ASSOCIATION DE SAINT-SAUVEUR DE MAZAMET, skola no Mazametas Francijā pārējās divas dalībvalstis ir Istituto d’Istruzione Superiore Statale “PascalComandini” no Česenas Itālijā un V Liceum Ogolnoksztalcace im. Jana III Sobieskiego no Kališas, Polijā. 

..

ERASMUS+ DIENASGRĀMATA

2022. gada septembris

Babītes vidusskolā no 19. līdz 22. septembrim norisinājās projekta noslēdzošā – ceturtā skolēnu mobilitāte. Babītes vidusskolas delegācijas sastāvu šoreiz veidoja izglītojamās Vanesa Krasta, Evelīna Kalniņa, Annija Gaile, Emīlija Runce un Madara Krieva kopā ar skolas direktori Ilzi Rozenbergu un projektu vadītāju Lindu Šenfeldi – Inanu. 


Šīs mobilitātes nosaukums bija “Perpektīvas”, liekot uzsvaru uz aprites ekonomikas un zaļā dzīvesveida risinājumiem un attīstības iespējām nākotnē. Projekta dalībnieku vizīte sākās ar Mārupes novada pašvaldības domes priekšsēdētāja Andreja Ences un Babītes vidusskolas direktores Ilzes Rozenbergas uzrunām. Pasākuma laikā tika atklāta projekta fotoizstāde ar visu dalībvalstu izglītojamo uzņemtajām fotogrāfijām par aprites ekonomiku. Līdz šim izstāde bija pieejama tikai digitālā formātā. 


Pēc ekskursijas pa skolu un stundu vērošanas delegācijas apmeklēja SIA “Getliņi EKO” – lielāko cieto sadzīves atkritumu poligonu Baltijas valstīs, kas ir viens no modernākajiem Eiropā. Izglītojamie iepazinās ar atkritumu pārstrādes procesu, struktūru, kā un kādi atkritumi tiek šķiroti Latvijā, kā arī – kā tiek izmantots siltums, kas rodas kā blakusprodukts gāzes dedzināšanas procesā. Ekskursiju noslēdza viktorīna un diskusija, kuras laikā izglītojamie salīdzināja, kādi aprites ekonomikas un zaļā dzīvesveida instrumenti tiek izmantoti projekta dalībvalstīs. 


Mobilitātes norises laikā izglītojamie attīstīja starpkultūru komunikācijas, sadarbības, līderības, komandas un problēmu risināšanas prasmes, strādājot grupās un veidojot galaproduktu – muzikālu priekšnesumu, kas vērstu sabiedrības uzmanību uz nepieciešamību efektīvāk un apdomīgāk izmantot resursus. Projekta noslēgumā Eiropas mājā delegācijas uzrunāja Andris Gobiņš, biedrības „Eiropas Kustība Latvijā” prezidents, kurš paskaidroja, ar kādiem instrumentiem jaunieši var vērst sabiedrības un valdības uzmanību uz aktuāliem jautājumiem. 
Izglītojamie projekta gaitā izstrādātos ieteikumus un risinājumus starpkultūru vidē apkopoja petīcijā, kas tika adresēta un nosūtīta Eiropas Parlamentam. 


Lai bagātinātu ārzemju viesu izpratni par Latvijas vēsturi, kultūru un neatkārtojamo dabu, tika organizētas ekskursijas Vecrīgā, Jūgendstila kvartālā,  Ložmetējkalnā un Jūrmalā. Viesu namā “Irbēni” uz ugunskura tika vārīta zupa, ceptuvē “Lāči” iepazīta mīlestība pret maizi un darbu, Babītes vidusskolas telpās “Rīgas Danču” pavadībā apgūta latviešu folklora un tautas deju soļi.  


Ārzemju delegāciju viesi atzinīgi novērtēja Babītes vidusskolas telpas, to aprīkojumu, pedagogu augsto kvalifikāciju un mācību darbu.


No 26. līdz 29. septembrim Babītes vidusskolas izglītības iestādes direktore Ilze Rozenberga un projektu vadītāja Linda Šenfelde-Inana devas uz Česenu Itālijā, lai ar partneraugstskolu pārstāvjiem izvērtētu projekta norisi, sasniegtos rezultātus, kā arī apspriestu nākotnes sadarbības iespējas. 

2022. gada aprīlis

No 4. līdz 7. aprīlim notika Erasmus+ projekta “Learning in circles” trešā mobilitāte, kura būtiski atšķīrās no divām iepriekšējām. Starptautiskās situācijas dēļ Babītes vidusskolas izglītojamie –Emīlija Dvoranovska, Anna Rumba, Vanesa Krasta, Evelīna Kalniņa, Emīls ErciņšAnnija GaileMelānija Krista Lubiņa  un Emīlija Marija Runce  kā arī Francijas skolas delegācija izvēlējās dalību tiešsaistes režīmā, savukārt uz V Liceum Ogolnoksztalcace im. Jana III Sobieskiego Kališas pilsētā Polijā devās četri Itālijas skolas izglītojamie  un divi pedagogi. Turpinot pētīt Aprites ekonomiku, šīs mobilitātes tēma bija “Pretrunas”, kas aicināja visu dalībvalstu delegācijas prezentācijās meklēt plusus un mīnusus dažādām ilgtspējīgas attīstības izpausmēm. 

Nedaudz neierasti, bet tomēr produktīvi noritēja darbs gan Polijā, kur klātienē darbojās poļu un itāļu izglītojamie, izbaudot arī ekskursijas, gan pie datoru ekrāniem Latvijā un Francijā. Pirmajā dienā uzsvars bija uz visu dalībnieku iepazīšanu un savu skolu prezentēšanu, bet otrajā dienā tika demonstrētas prezentācijas, atklājot pretrunas arī labi domātos aprites ekonomikas projektos. Viens no gaidītākajiem momentiem bija fotoizstādes atklāšana, kuru veidoja 40 attēli. Katra skola jau martā bija nosūtījusi 10 fotoattēlus, kurus poļu un itāļu izglītojamie noformēja un izlika liceja foajē. Arī Babītes vidusskolā tuvākajā laikā tiks izdrukāti šie foto un izveidota izstāde. Tiešsaistes mobilitāte noslēdzās ar simbolisku Erasmus+ projekta koka iestādīšanu liceja pagalmā un cerību, ka noslēdzošā mobilitāte, kā plānots, notiks Latvijā, Babītes vidusskolā, kur klātienē varēs satikties visu dalībvalstu izglītojamie un pedagogi.

2021.gada novembris

No 22. līdz 27. novembrim Itālijas pilsētā Čezēnā notika Erasmus + projekta “Learning in circles” otrā mobilitāte. Par Aprites ekonomiku savas zināšanas papildināja Babītes vidusskolas izglītojamās: Emīlija Dvoranovska, Anna Rumba, Vanesa Krasta, Evelīna Kalniņa un Helēna Jānīte, kopā ar skolas direktori Ilzi Rozenbergu un direktores vietnieci Rutu Virbuli. Arī šoreiz visu dalībvalstu izglītojamie dzīvoja viesģimenēs, kur nepastarpināti varēja iepazīt itāļu viesmīlību un dzīvesveidu.

Šīs mobilitātes uzsvars bija uz zinātnes lomu bezatkritumu ekonomikas realizēšanā. Jau pirmajā dienā notika tikšanās ar vairākiem Jūras Bioloģijas Institūta zinātniekiem, kuri stāstīja par Adrijas jūras izpēti, kā arī par  plastmasas piesārņojuma ietekmi uz kopējo ekoloģisko situāciju, savukārt pēcpusdienā klausījāmies izsmeļošu lekciju par kokmateriālu otrreizējo pārstrādi. Dienā, kad katras skolas delegācija prezentēja savu skatījumu par pilsonisko atbildību bezatkritumu ekonomikas atbalstīšanā, tikāmies arī ar Itālijas lielākā atkritumu pārstrādes koncerna Hera pārstāvjiem, kuri virtuālā ekskursijā iepazīstināja ar visiem soļiem, kā tiek pārstrādāti sašķirotie atkritumi, un informēja par dažādiem aprites ekonomikas projektiem.

Neizpalika arī kultūras iepazīšana. Boloņas apmeklējumā centrālais notikums bija senākās Universitātes anatomikuma telpas un bibliotēkas lekciju zāles Stabat Mater apmeklējums, kas ir vēsturiski Renesanses laika liecinieki. Arī Čezēna, pilsēta, kurā dzīvojām, lepojas ar grāmatu krātuvi, kas ir Eiropā pirmā publiskā bibliotēka, celta 1524. gadā. Tajā apskatāma 500 gadus vecā lasītavas telpa, kuru sargā masīvas kastaņkokā grebtas durvis un divas milzīgas, vienlaicīgi slēdzamas atslēgas. Tumšajā telpā – to apgaismo tikai dienas gaisma, kas iespraucas par 44 venēciešu stila logiem, glabājas vairāk nekā 340 seni manuskripti, savukārt izstāžu zāli apjož neskaitāmi grāmatu plaukti ar 16. gadsimta sējumiem, bet zem stikla vitrīnām aplūkojami krāsaini viduslaiku baznīcas koraļu manuskripti.

Notikumiem bagātās nedēļas noslēgumā tikāmies ar Čezēnas pilsētas mēru Enzo Lattuca, kurš uzklausīja projektā līdz šim paveikto un pastāstīja par savu ieguldījumu ekoloģiskā dzīvesveida atbalstīšanā. Pirms atvadu picu ēšanas apmeklējām Ekoloģijas muzeju, kas deva pēdējo apstiprinājumu tam, ka cilvēki ir atbildīgi par to, kas šobrīd notiek vidē un pat ar savām mazajām ikdienas izvēlēm mēs varam mainīt situāciju uz labo vai katastrofisko pusi.

2021.gada oktobris

Babītes vidusskolas izglītojamie: Emīls ErciņšAnnija GaileMadara KrievaMelānija Krista Lubiņa un Emīlija Marija Runce kopā ar skolas direktori Ilzi Rozenbergu un direktores vietnieci Rutu Virbuli no 11. līdz 16. oktobrim Francijā ar lielu atbildību un lepnumu pārstāvēja mūsu valsti Erasmus + projektā “Learning in circles” par bezatkritumu ekonomiku.

Projekta mērķis ir mudināt skolēnus apzināties aprites ekonomikas priekšrocības un saprast, ka pat tāds ikdienas ieguldījums kā, piemēram, atkritumu šķirošana un situācijas izprašana var palīdzēt apturēt ekoloģisko katastrofu.

2021.gada janvāris

Decembra beigās tapa 2021. gada kalendārs, kur Mezametas skolas skolēni iesūtītās dalībskolu fotogrāfijas pēc sarunātām tēmām – skolas ēka, skolēni un skolas tuvākā apkārtne, ir salikuši kā mēnešu ilustrācijas, izvēloties dažāda dizaina datumus. Sekojot epidemioloģiskajai situācijai visās četrās dalībvalstīs,  nav lielu cerību uz aprīļa tikšanos Itālijā.

2020. gada novembris

17.novembrī notika Erasmus+ projekta “Learning in circles” dalībvalstu skolotāju online tikšanās, jo pirmā plānotā mobilitāte uz Franciju Covid-19 ierobežojumu dēļ nevarēja notikt. Tikšanās laikā tika noskaidrots, kāda katrā valstī ir epidemioloģiskā situācija un pieņemts vienbalsīgs lēmums projekta aktivitātes sākt vēlāk. Tomēr, izskatot ieplānoto, bija priekšlikums izveidot kalendāru ar visu četru dalībskolu foto, lai jau sāktu pakāpenisku iepazīšanos. Fotogrāfijas līdz decembra vidum jāsūta projekta vadītājai – Francijas skolai, kas izveidos kalendāru.

2020. gada augusts

2020./2021. m.g. Babītes vidusskola kā partneris uzsāk dalību Eiropas Savienības Erasmus+ divu gadu programmas Pamatdarbības Nr2 (KA2) skolu apmaiņas partnerību projektā “Learning in circles”ar līguma numuru Nr.2020-1-FR01-KA229-080044_3 par aprites ekonomiku. Projektu vada ASSOCIATION DE SAINT-SAUVEUR DE MAZAMET, skola no Mazametas Francijā pārējās divas dalībvalstis ir Istituto d’Istruzione Superiore Statale “PascalComandini” no Česenas Itālijā un V Liceum Ogolnoksztalcace im. Jana III Sobieskiego no Kališas, Polijā. 

Projekta mērķis ir mudināt skolēnus apzināties aprites ekonomikas priekšrocības un saprast, ka pat tāds ikdienas ieguldījums kā, piemēram, atkritumu šķirošana un situācijas izprašana var palīdzēt apturēt ekoloģisko katastrofu. Fakti un zināšanas, kas tiks iegūtas tēmas pētīšanā katrā atsevišķā valstī, ļaus saskatīt kopsakarības Eiropas mērogā un rast kopīgus risinājumus. Ne mazāk svarīgs mērķis ir uzlabot skolēnu un skolotāju angļu valodas prasmes un komunikācijas kultūru, kā arī saprast un interpretēt informāciju, izmantojot kritiskās domāšanas priekšrocības. Papildus ieguvums skolotājiem no šī projekta būs metodiskais materiāls – stundu plāni par “zaļo dzīvesveidu”, jo tikai kopīgi sadarbojoties var izveidot visefektīvākos mācību materiālus.

Ieplānots daudzpusīgs informatīvs, izglītojošs, metodisks un organizatorisks darbs ikdienā un pieci starptautiski apmaiņas braucieni, no kuriem četros piedalīsies 4-5 vidusskolas vecuma izglītojamie un divi skolotāji, bet noslēguma tikšanās būs projekta norises un rezultātu izvērtējums, kur piedalīsies tikai pedagogi. 

Pirmā starptautiskā tikšanās “Apzināšanās” plānota 2020. gada novembrī Francijā, kur  katras valsts pārstāvji prezentēs vēsturiskos faktus un patreizējos apstākļus, saistītus ar dabai draudzīgu saimniekošanu. Otrā tikšanās “Izpratne” notiks 2021. gada aprīlī Itālijā, kur tiks gūtas dziļākas zināšanas par aprites ekonomiku. Otro projekta gadu ievadīs trešā tikšanās “izaicinājumi”, kas 2021. gada oktobrī plānota Polijā. Te caur debatēm tiks apzināti “zaļā dzīvesveida” un aprites ekomikas riski. Skolēnu pēdējā tikšanās “Vīzijas” notiks  2022. gada aprīlī Latvijā, kur tiks prezentēts projekta radošais galaprodukts un sastādīta vēstule Eiropas Parlamentam ar iedrošinājumu pieņemt vēl stingrākus mērus apkārtējās vides aizsargāšanai nākotnē.  Pēdējais atjaunošanas datums: 23.01.2024 10:26
atpakaļ