Piektdiena, 2024. gada 14 . jūnijs

Vārds diena: Saiva, Saivis, Santis, Sentis, Tija

Jauniešu dienas nometne “M-UP piedzīvojums”

16.08.2022 13:00

No 22. līdz 27. augustam  Mārupes novadā norisināsies internacionāla nometne, kuras mērķis ir nodrošināt atbalstu Ukrainas bērnu un jauniešu valsts valodas apguvei un psihoemocionālajai labbūtībai, integrējoties ar Latvijas bērniem un jauniešiem, pilnveidojot komunikācijas un saskarsmes prasmes daudzveidīgās radošajās norisēs un aktivitātēs. Nometnē tiks iesaistītas 2 mērķauditorijas – gan latviešu jaunieši, gan Mārupes novadā uzņemtie jaunieši no Ukrainas, vecumā no 10 līdz 17 gadiem. Kopā nometnē tiks iesaistīti 20 jaunieši.

Nometnes ietvaros ir plānots organizēt dažādas tematiskās dienas, lai veicinātu jauniešu integrāciju, kultūras dažādību izpratni, toleranci un iecietību un pilsonisko līdzdalību caur tematiskajām aktivitātēm: kultūras dienas, radošās darbnīcas, āra dzīves aktivitātes u.c.

Nometni īsteno Mārupes novada pašvaldības Izglītības pārvalde sadarbībā ar biedrību “Mēs attīstībai”, kā arī tiks iesaistītas pašvaldības iestādes (Sporta centrs, Tūrisma informācijas centrs, Mārupes Valsts ģimnāzija, u.c.) un vietējie uzņēmēji.

Nometne notiks katru dienu no plkst. 10:00 līdz 15:00.

Dalība nometnē visiem jauniešiem ir bez maksas. Ēšana (pusdienas un kafijas pauzes) un nepieciešamie materiāli tiks nodrošināti.

Cita svarīga informācija:

  • Vietu skaits ir ierobežots.
  • Dalībniekiem ir jāpiedalās visās dienās, ar dalībnieku pilnvarotajiem pārstāvjiem tiks slēgts līgums. Dalībniekiem OBLIGĀTI ir jābūt ārsta izziņai par atļauju piedalīties nometnē, saskaņā ar MK noteikumiem Nr.981 “Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība”.

Pieteikšanās nometnei atrodama šajā saitē:


– Latvijas bērniem un jauniešiem: 

https://ej.uz/m-upLV


– Ukrainas bērniem un jauniešiem: 

https://ej.uz/m-upUK

Uz tikšanos M-up piedzīvojumā!

Sīkāka informācija:

Einārs Ervīns Deribo, einars.deribo@marupe.lv

Vecākais jaunatnes lietu speciālists, bērnu un jauniešu nometnes vadītājs

Valsts finansētā nometne projektā “Atbalsts Ukrainas un Latvijas bērnu un jauniešu nometnēm”


С 22 до 27 августа в Марупском крае пройдет интернациональный лагерь, целью которой обеспечить поддержку освоения государственного языка и психоэмоциональной благополучия детей и молодежи Украины путем интеграции с детьми и молодежью Латвии, совершенствуя навыков коммуникации и общения в разнообразных творческих процессах и активностях. В обучении примут участие- молодежь из Латвии и молодежь из Украины принятых в Марупский край. Возраст участников от 10 до 17 лет. Всего в лагерь будут вовлечены 20 молодых людей.

В рамках лагеря планируется организовать различные тематические дни, чтобы способствовать интеграцию молодежи, пониманию культурного разнообразия, толерантности и терпимости и гражданскою участию через тематические мероприятия: дни культуры, творческие мастерские, уличные жизненные активности и т.д.

Лагерь организует Марупское управления образовании в сотрудничестве с обществом «Mēs attīstībai». Также будут задействованы муниципальные учреждения (Cпортивный центр, Центр туристической информации, Марупская Государственная гимназия) и местные предприниматели.

Лагерь будет проходить ежедневно с 10:00 до 15:00.

Участие в проекте для всех молодых людей бесплатное. Питание (обеды и кофейные паузы) и необходимые материалы будут обеспечены.

Другая важная информация:

– Количество мест ограничено;

– Участники должны участвовать во все дни (с уполномоченными представителями участников будет заключен договор);

– Участники ОБЯЗАТЕЛЬНО должны иметь справку от врача с разрешением на участие в лагере.

Запись в лагерь доступна по следующей сaйте:

– для латвийских детей и молодежи: 

https://ej.uz/m-upLV

– детям и молодежи Украины: 

https://ej.uz/m-upUK

До встречи в приключении c M-up!

Подробнее:

Эйнарс Эрвинс Дерибо, einars.deribo@marupe.lv

Старший специалист по работе с молодежью, руководитель детско-юношеского лагеря

Лагерь финансируемый государством в проекте «Поддержка детско-юношеских лагерей Украины и Латвии».

Pēdējais atjaunošanas datums: 16.08.2022 13:00
atpakaļ