Piektdiena, 2024. gada 21 . jūnijs

Vārds diena: Egita, Emīls, Monvīds

Protokolu izraksti


Skolas padomes 10.02.2016. sanāksme (protokols 5/55)

Izskatītie jautājumi:

 1. Babītes vidusskolas 2015. gada budžeta izpilde.
 2. Babītes vidusskolas 2016. gada budžets.
 3. Pārskats par Babītes vidusskolas Attīstības fonda darbību 2015. gadā.
 4. Babītes vidusskolas izglītības programmu piedāvājums 2016./2017. mācību gadam.
 5. Aktuālie projekti Babītes vidusskolā.
 6. Informatīvi jautājumi: 1.-4. klašu pasākumi, mācību sasniegumu vērtēšana, ēdināšana, garderobe.

Pieņemtie lēmumi:

 1. Turpināt projekta „Vecāki un absolventi Babītes vidusskolai” īstenošanu līdz 2016. gada 14. martam, par notikušajām aktivitātēm apkopot informāciju un sniegt ziņojumu 2016. gada 6. aprīļa Skolas padomes sēdē.
 2. Babītes vidusskolas administrācijai sadarbībā ar SIA „SKOLASFORMA.LV” līdz 2016. gada 6. aprīļa Skolas padomes sēdei sagatavot Babītes vidusskolas izglītojamo skolas formas paraugu.

Skolas padomes 02.12.2015. sanāksme (protokols 4/54)

Izskatītie jautājumi:

 1. Projekts „Vecāki un absolventi Babītes vidusskolai”.
 2. Darba grupas izveide projektam „Skolas forma sākumskolā”.
 3. Dažādi jautājumi.

Pieņemtie lēmumi:

 1. Uzsākt projekta „Vecāki un absolventi Babītes vidusskolai” īstenošanu ar 2016. gada 5. janvāri un realizēt projektu līdz 2016. gada 14. martam, par notikušajām aktivitātēm apkopot informāciju un sniegt ziņojumu 2016. gada 6. aprīļa Skolas padomes sēdē.
 2. Babītes vidusskolas administrācijai un pedagogu kolektīvam iesniegt savus priekšlikumus un sagatavot piedāvājumu vienotam apģērba elementam Babītes vidusskolas izglītojamiem līdz 2016. gada 10. februāra Skolas padomes sēdei.

Skolas padomes 07.10.2015. sanāksme (protokols 3/53)

Izskatītie jautājumi:

 1. Direktores ziņojums par Babītes vidusskolas labākajiem sasniegumiem 2014./2015. mācību gadā, 2015./2016. mācību gada aktualitātes.
 2. Centralizēto eksāmenu rezultāti 2014./2015. mācību gadā.
 3. Skolēnu līdzpārvaldes aktualitātes, klubiņš „IELA”.
 4. Sasniegumi interešu izglītībā 2014./2015. mācību gadā.
 5. Ekoskolas ziņojums.
 6. Animācijas filmu konkurss „Saules un pasaku dienas”.
 7. Dažādi jautājumi.

 

Skolas padomes 16.04.2015. sanāksme (protokols 2/52)

Izskatītie jautājumi:

 1. Skolas akreditācijas rezultāti.
 2. Babītes vidusskolas Attīstības fonda statusa maiņa.
 3. Babītes vidusskolas Skolēnu līdzpārvaldes ziņojums par jauniešu klubiņā „IELA” paveikto.
 4. Dažādi jautājumi.

Pieņemtie lēmumi:

 1. Līdz 2015. gada septembrim pabeigt Babītes vidusskolas Attīstības fonda statusa maiņu, reģistrējot to par sabiedriskā labuma organizāciju.
 2. Uzdot Babītes vidusskolas Skolēnu līdzpārvaldei pārskatīt sagatavoto tāmi klubiņa „IELA” telpām nepieciešamajiem remontdarbiem, piesaistot atbilstoša rakstura speciālistus.

 

Skolas padomes 19.02.2015. sanāksme (protokols 1/51)

Izskatītie jautājumi:

 1. Babītes vidusskolas vidusskolēnu iesnieguma-lūguma Skolas padomei izskatīšana, Skolas padomes informēšana par tenisa galda iegādi.
 2. Babītes vidusskolas Attīstības fonda valdes vēlēšanas.
 3. Babītes vidusskolas Skolēnu līdzpārvaldes ziņojums par jauniešu klubiņu „IELA”.
 4. Dažādi jautājumi.

Pieņemtie lēmumi:

 • Skolas padomes locekļi vienbalsīgi piekrīt lēmumam par tenisa galda iegādi izglītojamo vajadzībām, apstiprinot Babītes vidusskolas vidusskolēnu iesniegumu-lūgumu 28.12.2014.
 • Apstiprināt Babītes vidusskolas Attīstības fonda valdi 3 (trīs) locekļu sastāvā: Ilmārs Jermaks, Attīstības fonda valdes priekšsēdētājs, Zane Saule, Attīstības fonda valdes locekle, Ilze Āboliņa, Attīstības fonda valdes locekle.
 • Uzdot Babītes vidusskolas Attīstības fonda valdei sagatavot nepieciešamo dokumentāciju Attīstības fonda reģistrēšanai par sabiedriskā labuma organizāciju.
 • Uzdot Babītes vidusskolas Skolēnu līdzpārvaldei līdz nākamajai Skolas padomes sēdei sagatavot tāmi klubiņa „IELA” telpām nepieciešamajiem remontdarbiem.

Skolas padomes 11.12.2014. sanāksme (protokols 3/50)

Izskatītie jautājumi:

 1. Skolas padomes priekšsēdētāja vēlēšanas.
 2. Iepriekšējās skolas padomes sēdes lēmumu izpilde.
 3. Atbildes uz iesūtītajiem jautājumiem.
 4. Vecāku dalības iespējas skolas dzīvē.

Pieņemtie lēmumi:

 • Par Babītes vidusskolas padomes priekšsēdētāju vienbalsīgi tiek ievēlēts Aivars Osītis, par Babītes vidusskolas padomes priekšsēdētāja vietnieku – Aigars Bērziņš.
 • Sakārtot jautājumu par iespējām telefoniski atteikt launagu.
 • Pedagogiem ierakstus par uzdoto e-klases sistēmā nepieciešams ievadīt līdz pulksten 16.00.

Skolas padomes 09.10.2014. sanāksme (protokols 2/49)

Izskatītie jautājumi:

 1. Par ēdināšanas pakalpojumu sniedzēja maiņu.
 2. Par mācību darba rezultātiem 2013/2014.m.g.
 3. Par remontiem un materiāli tehnisko bāzi.
 4. Par situāciju un plāniem jaunajā mācību gadā.
 5. Atbildes uz jautājumiem.

Pieņemtie lēmumi:

 • Sakarā ar neilgo laiku, kuru skolā darbojas ēdināšanas pakalpojumu sniedzējs SIA “IRG”, apzinātās problēmas ēdināšanā un apmaksas kārtībā vēlreiz skatīt nākošajā skolas padomes sanāksmē.

Skolas padomes 05.12.2013. sanāksme (protokols 4/47)

Izskatītie jautājumi:

 1. Par izmaiņām skolas attīstības plāna 2012.-2015.g. izstrādē.
 2. Par Babītes vidusskolas Attīstības fonda līdzekļu izlietojumu un pārdali.
 3. Par Vecāku dienu.
 4. Par Vecāku balli.
 5. Par skolas budžetu 2014. gadam.
 6. Atbildes uz jautājumiem.

Pieņemtie lēmumi:

 • Apstiprināt Babītes vidusskolas Attīstības fondā mērķim ‘Mikrofonu iegādei’ ieskaitīto līdzekļu izlietojumu paredzētajam mērķim Ls 200.- apmērā. Apstiprināt līdzekļu pārdali no mērķa ‘Fotoaparāta iegādei’ uz mērķi ‘Mikrofonu iegādei’ Ls 180.- apmērā un izlietojumu Ls 175.- apmērā, jo fotoaparāts jau iegādāts no budžeta līdzekļiem, bet mikrofonu un papildu aprīkojuma iegādei nepieciešami papildus līdzekļi. Piekrist mikrofonu papildaprīkojuma iegādei nepieciešamo līdzekļu pārdalei no vispārējai lietošanai paredzētajiem fonda līdzekļiem.

Skolas padomes 12.09.2013. sanāksme (protokols 3/46)

Izskatītie jautājumi:

 1. Par Skolas padomes reglamentu un likumdošanu par skolas padomes kompetencē esošiem jautājumiem, dalībnieku pārstāvniecību un ievēlēšanas kārtību.
 2. Par skolas attīstības plānu 2012.-2015.g.
 3. Par skolas darbību 2012./2013. mācību gadā atbilstoši skolas galvenajiem uzdevumiem.
 4. Par plānotajiem skolas darbības virzieniem 2013./2014. mācību gadā.
 5. Babītes novada pašvaldības priekšsēdētāja A.Ences informācija par aktualitātēm izglītības jomā Babītes novadā.
 6. Atbildes uz jautājumiem

Pieņemtie lēmumi:

 • Apstiprināt Babītes vidusskolas Skolas padomes reglamentu.
 • Dot iespēju vecākiem padziļināti iepazīties ar skolas attīstības plānu 2012.-2015.g. un atlikt tā apstiprināšanu uz nākošo Skolas padomes sēdi.

Skolas padomes 18.04.2013 sanāksme (protokols 2/45)

Izskatītie jautājumi:

 1. Par Skolas padomes iepriekšējo sēžu lēmumu izpildi.
 2. Par Babītes vidusskolas attīstības fonda gada pārskatu.
 3. Par izmaiņām skolēnu iekšējās kārtības noteikumos.
 4. Par plānotajiem skolas remontdarbiem vasarā.
 5. Par pašvaldības atbalstu daudzbērnu ģimenēm.
 6. Dažādi jautājumi

Pieņemtie lēmumi:

 • Apstiprināt Babītes vidusskolas attīstības fonda 2012.gada pārskatu.
 • Iesniegt Attīstības fonda dokumentus sabiedriskā labuma organizācijas statusa iegūšanai.
 • Atbalstīt jaunas vispārizglītojošo programmas licencēšanu 7.klasei ar padziļinātu matemātikas un svešvalodu apguvi.
 • Atbalstīt prakses vietu izveidošanu skolā vidusskolēnu darbam.

Skolas padomes 28.02.2013 sanāksme (protokols 1/44)

Izskatītie jautājumi:

 1. Par Skolas padomes iepriekšējo sēžu lēmumu izpildi.
 2. Skolas Padomes reglamenta izskatīšana.
 3. Informācija par skolas attīstības plānu 2012.-2015.g
 4. Dažādi jautājumi

Pieņemtie lēmumi:

Saskaņot Babītes vidusskolas padomes reglamentu ar ieteikumiem un papildinājumiem.

Skolas padomes 06.12.2012 sanāksme (protokols 3/43)

Izskatītie jautājumi:

 1. Par Skolas padomes iepriekšējo sēžu lēmumu izpildi.
 2. Par Skolas padomes nolikuma izmaiņu nepieciešamību.
 3. Par skolas budžetu 2013.gadam.
 4. Par Ziemassvētku koncertu.
 5. Pirmsskolas izglītības grupu mācību telpu apmeklējums.
 6. Darbmācības kabineta apmeklējums.

Pieņemtie lēmumi:

 • Apstiprināt jauno ēdināšanas starpbrīžu kārtību līdz mācību gada beigām.
 • Skolotājai Lidijai Jonikānei uzaicināt pensionētos skolotājus uz Ziemassvētku koncertu.
 • Dace Munda sagatavos vēstuli pašvaldībai par transporta problēmām skolēniem posmā Dzilnuciems – Sēbruciems – Piņķi.
Pēdējais atjaunošanas datums: 21.09.2016 11:54
atpakaļ