Jāiesniedz pieteikumi Babītes vidusskolas apbalvojumam – PŪCE

Strauji tuvojas 2017./2018. mācību gada II semestra noslēgums, līdz ar to arī tas brīdis, kad jāiesniedz pieteikumi Babītes vidusskolas apbalvojumam PŪCE.

Pretendentu sarakstu Babītes vidusskolas apbalvojumam PŪČULĒNS sagatavo 1. – 3. klašu audzinātāji, to izskata, apstiprina un Apbalvojuma PŪCE piešķiršanas komisijai iesniedz Babītes vidusskolas Sākumskolas metodiskās komisijas vadītājas.

Veicamie darbi 4. – 12. klašu izglītojamiem:

 1. No Babītes vidusskolas mājas lapasizdrukāt pieteikumuapbalvojumam, pieteikums un rekomendācija atrodami Nolikuma pašās beigās;
 2. Pēc II semestra vērtējumu izlikšanas 28. maijā pēc pulksten 12.00 ierakstīt savus iegūtos vērtējumusatbilstošajā kolonnā „Gada vērtējums”;
 3. Izrēķinātsavu iegūto vidējo gada vērtējumu un ierakstīt toatbilstošajā “lodziņā” zem vērtējumiem;
 4. Paskatītiesvaiiegūtie vērtējumi mācību priekšmetos un/vai vidējais vērtējums atbilst Nolikumā esošajiem kritērijiem;
 5. Atcerēties, kādās izglītības iestādes olimpiādēs, konkursos, sporta aktivitātēs u.c., Pierīgas reģiona un/vai valsts mēroga mācību priekšmetu olimpiādēs, sporta sacensībās, interešu izglītības konkursos u.tml. ir būts un kādas godalgotas vietas un/vai atzinības rakstiir iegūti;
 6. Doties pie tiem mācību priekšmetu pedagogiem, kas organizējuši olimpiādes, konkursus, sacensības u.tml. izglītības iestādē, vai pie tiem pedagogiem, kas pavadījuši uz olimpiādēm, konkursiem, sacensībām u.tml. Pierīgā vai valsts mērogā, un palūgt, laiviņi ieraksta(atbilstoši pie mācību priekšmetaapliecinājumu dalībaiiegūto godalgoto vietu un/vai atzinību un obligāti parakstās, kā arī aizpilda rekomendāciju (pielikums Nr. 1).  Bez atbilstošo pedagogu parakstiem sasniegumu uzskaitījums netiks ņemts vērāJādodas tikai pie tiem pedagogiem, kas saistīti ar sasniegumiem olimpiādēs, konkursos, sacensībās u.tml.;
 7. Kad viss augstāk uzskaitītais ir izdarīts, doties pie klases audzinātāja un palūgt viņa akceptu pieteikuma iesniegšanai, jo tieši klases audzinātājsir tas pedagogs, kurš primāri apliecina,ka pieteikuma iesniedzējam nav fiksētu Babītes vidusskolas Iekšējās kārtības noteikumu pārkāpumu personīgajā dienasgrāmatā, e-klases sistēmā un klases kārtības burtnīcā;
 8. Vēlreiz pārbaudīt savu aizpildīto pieteikumuvaitajāir visa komisijai nepieciešamā informācija – ierakstīti visi vērtējumi, pareizi izrēķināts un ierakstīts vidējais vērtējums, atbilstošo mācību priekšmetu pedagogu ieraksti par personīgajiem sasniegumiem, klases audzinātāja apliecinājums un paraksts par pārkāpumu neesamību – un vai pieteikumā atrodamie rādītāji atbilst Nolikuma kritērijiem;
 9. Apbalvojuma pretendentiem no 4. līdz 6. klasei tiks pārbaudītaspersonīgās dienasgrāmatas, e-klases dienasgrāmatas un Klases kārtības burtnīcas, apbalvojuma pretendentiem no 7. līdz 12. klaseitiks pārbaudītas e-klases dienasgrāmatas un Klases kārtības burtnīcas;
 10. Kad viss ir pārbaudīts, pieteikumu iesniedz klases audzinātājamvai personīgi pedagogam Baibai Vītolai(308. kabinetā)var aiznest uz Skolotāju istabu un ievietot lielā informatīvā skapja “lodziņā” ar uzrakstu “Baiba Vītola” LĪDZ 2018. GADA 28. MAIJA PULKSTEN 15.30 (vēlāk iesniegtie pieteikumi APBALVOJUMA PIEŠĶIRŠANAS KOMISIJAS SĒDĒ NETIKS IZSKATĪTI, TIKAI FIKSĒTA NOVĒLOTA IESNIEGŠANA, PAR PRETENDENTA IEKĻAUŠANU SARAKSTĀ LEMS PEDAGOĢISKĀ PADOME);
 11. Neskaidrību un jautājumu gadījumā vērsties pie pedagoga Baibas Vītolas 308. kabinetā, vai rakstīt uz epastu: baiba.vitola@bvsk.lv.

 

Comments are closed