Ceturdiena, 2024. gada 20 . jūnijs

Vārds diena: Maira, Rasa, Rasma

Normatīvie dokumenti

Babītes vidusskolas nolikums 2021

Babītes vidusskolas attīstības plāns 2020./2021. – 2022./2023.mācību gadam

Babītes vidusskolas garderobes skapīšu lietošanas kārtība 

Babītes vidusskolas pašvērtējuma ziņojums 2022./2023.mācību gads

Kārtība, kādā reģistrējami iesniegumi par bērnu uzņemšanu 1.klasē Babītes vidusskolā

Babītes vidusskolas iekšējās kārtības noteikumi

Babītes vidusskolas izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība

Babītes vidusskolas izglītojamo kavēto mācību stundu uzskaites, attaisnošanas un klasificēšanas kārtība

Kārtība, kādā Babītes vidusskola informē izglītojamo vecākus, pašvaldības un valsts iestādes, ja izglītojamais bez attaisnojoša iemesla neapmeklē izglītības iestādi  

Kārtība, kādā Babītes vidusskolā uzturas nepiederošas personas

Babītes vidusskolas pretkorupcijas pasākumu plāns 2018. – 2021.gadam

Vadlīnijas skolēnu zinātniskās pētniecības darbu izstrādei un vērtēšanai

Babītes vidusskolas izglītojamo sūdzību iesniegšanas un izskatīšanas kārtība

Kārtība, kādā Babītes vidusskolā piešķir un nodrošina atbalsta pasākumus, izstrādā un īsteno induviduālo izglītības programmas apguves plānu

Pēdējais atjaunošanas datums: 30.10.2023 13:33
atpakaļ