Sestdiena, 2020. gada 28 . novembris

Vārds diena: Olita, Rita, Vita

  • -A
  • A
  • +A

Normatīvie dokumenti

Babītes vidusskolas nolikums

Babītes vidusskolas attīstības plāns 2020./2021. – 2022./2023.mācību gadam

Kārtība, kādā Babītes vidusskolā tiek organizēts izglītības process, nodrošinot COVID-19 izplatības ierobežošanu

Kārtība, kādā reģistrējami iesniegumi par bērnu uzņemšanu 1.klasē Babītes vidusskolā

Babītes vidusskolas izglītojamo sūdzību iesniegšanas un izskatīšanas kārtība

Babītes vidusskolas iekšējās kārtības noteikumi

Babītes vidusskolas pašvērtējuma ziņojums 2019./2020.mācību gads

Babītes vidusskolas izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība

Kārtība, kādā tiek sniegti atbalsta pasākumi Babītes vidusskolas izglītojamiem

Babītes vidusskolas izglītojamo kavēto mācību stundu uzskaites, attaisnošanas un klasificēšanas kārtība

Kārtība, kādā Babītes vidusskola informē izglītojamo vecākus, pašvaldības un valsts iestādes, ja izglītojamais bez attaisnojoša iemesla neapmeklē izglītības iestādi  

Kārtība, kādā Babītes vidusskolā uzturas nepiederošas personas

Kārtība, kādā piešķir apbalvojumu Babītes vidusskolas izglītojamajiem

Babītes vidusskolas apbalvojuma LABĀKAIS DABASZINĪBĀS piešķiršanas kārtība

Vadlīnijas skolēnu zinātniskās pētniecības darbu izstrādei un vērtēšanai

Babītes vidusskolas pretkorupcijas pasākumu plāns 2018. – 2021.gadam

Pēdējais atjaunošanas datums: 27.10.2020 08:46
atpakaļ