Ceturdiena, 2019. gada 19 . septembris

Vārds diena: Muntis, Verners

  • -A
  • A
  • +A

Normatīvie dokumenti

Babītes vidusskolas nolikums

Babītes vidusskolas izglītojamo sūdzību iesniegšanas un izskatīšanas kārtība

Babītes vidusskolas iekšējās kārtības noteikumi

Babītes vidusskolas pašnovērtējuma ziņojums

Babītes vidusskolas izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība

Kārtība, kādā tiek sniegti atbalsta pasākumi Babītes vidusskolas izglītojamiem

Babītes vidusskolas izglītojamo kavēto mācību stundu uzskaites, attaisnošanas un klasificēšanas kārtība

Kārtība, kādā Babītes vidusskola informē izglītojamo vecākus, pašvaldības un valsts iestādes, ja izglītojamais bez attaisnojoša iemesla neapmeklē izglītības iestādi  

Kārtība, kādā Babītes vidusskolā uzturas nepiederošas personas

Kārtība, kādā piešķir apbalvojumu Babītes vidusskolas izglītojamajiem

Kārtība, kādā piešķir apbalvojumu Babītes vidusskolas izglītojamajiem mākslu jomā 

Apbalvojuma LABĀKAIS VIDUSSKOLĒNS piešķiršanas kārtība

Babītes vidusskolas apbalvojuma LABĀKAIS DABASZINĪBĀS piešķiršanas kārtība

Vadlīnijas skolēnu zinātniskās pētniecības darbu izstrādei un vērtēšanai

Babītes vidusskolas pretkorupcijas pasākumu plāns 2018. – 2021.gadam

Pēdējais atjaunošanas datums: 18.09.2019 10:23
atpakaļ