Svētdiena, 2024. gada 21 . aprīlis

Vārds diena: Anastasija, Marģers

Babītes vidusskolai ir ko svinēt

20.05.2021 07:43

2020./2021. mācību gads ir zīmīgu notikumu bagāts – septembrī tika atklāta ilgi gaidītā piebūve, februārī Izglītības kvalitātes valsts dienests augsti novērtēja mūsu profesionālo darbību un pavasarī sākām virtuāli svinēt Babītes vidusskolas 40. gadu jubileju.

Dāvana jubilejā

Babītes vidusskola savas durvis pirmo reizi vēra 1980.gada 1. septembrī, taču arī 2020. gada Zinību diena ieies skolas vēsturē, jo svinīgi tika atklāta ilgi gaidītā piebūve. Tās četros, krāsainajos stāvos izvietotas 34 mācību klases, 18 laboratorijas, 9 administrācijas kabineti un multifunkcionālā telpa, kas apvieno gan garderobes, gan atpūtas funkciju. Piebūve ir labākā dāvana, ko skola saņēma 40. gadu jubilejā, jo pēdējo 8 gadu laikā izglītojamo skaits Babītes vidusskolā ir teju divkāršojies. Ja 2011./2012. mācību gadā Babītes vidusskolā mācījās 668 izglītojamie, tad 2017./2018. – tie bija 933, bet 2020. gada 1. septembrī izglītojamo kopskaits sasniedza jau 1113, no kuriem 140 bērni mācības uzsāka pirmajā klasē. Ar jauniem, talantīgiem, radošiem un iniciatīvām bagātiem kadriem papildinājies arī pedagogu kolektīvs. Laika gaitā, uzklausot sabiedrības vēlmi un sekojot aktualitātēm valstī, Izglītības iestāde ir papildinājusi piedāvāto izglītības programmu un interešu izglītības kursu klāstu, taču tiek domāts par jauniem piedāvājumiem, īpašu uzmanību veltot STEM jomai. Galvenais izaugsmes mērķis ir skolas statusa nomaiņa uz ģimnāziju.

Labi un ļoti labi

Šajā mācību gadā svarīgākais un atbildīgākais notikums bija Babītes vidusskolas akreditācija. Izglītības kvalitātes valsts dienesta komisija iepazinās ar pedagogu, vecāku un izglītojamo izpildīto Edurio aptauju rezultātiem, vērtēja astoņas izglītības programmas, veica intervijas ar skolas direktori un vietniekiem, pedagogiem, atbalsta personālu, izglītojamiem un vecākiem, vēroja stundas un izskatīja dokumentāciju. Esam gandarīti, jo eksperti Babītes vidusskolu akreditēja uz maksimālo termiņu – 6 gadi, un visos 17 kritērijos iegūti augstākie vērtējuma līmeņi “labi” un “ļoti labi”. Akreditācijas procesa laikā tika izvērtēta arī Babītes vidusskolas direktores Ilzes Rozenbergas profesionālā darbība. Kopējais 11 kritērijos iegūtais vērtējums ir augstākais iespējamais – “ļoti labi”.

Varam lepoties ar saviem pedagogiem, jo gala ziņojumā Akreditācijas komisija secināja, ka Babītes vidusskolas pedagogiem ir izpratne par efektīvu mācību stundu, tās uzbūvi, metodēm un darba formām. Tas veicina izglītojamo interesi, līdzatbildību un personības izaugsmi. 81% no vērotajām mācību stundām tika sniegta uz izaugsmi orientēta atgriezeniskā saite. Visās mācību stundās bija vērojama labvēlīga sociāli emocionālā gaisotne starp izglītojamiem un pedagogu, kas veicina izglītojamo un pedagogu efektīvu sadarbību. Balstoties uz Edurio anketu datiem Akreditācijas komisija secināja, ka 95% izglītojamo skolā jūtas droši un nav saskārušies ar mobingu no klases/skolas biedru puses, savukārt 91% vecāku iestādes vidi novērtē kā drošu. Sarunā ar ekspertiem vecāki atzina, ka komunikācija ar iestādi ir operatīva, un gan pedagogi, gan administrācija ir pieejami un atvērti sadarbībai.

Pastāvēs, kas pārmainīsies

Pēdējo gadu laikā arī “vecā” skolas ēka ir piedzīvojusi virkni nozīmīgu pārvērtību – ēdnīcas komplekss kļuvis plašāks un tam pievienota papildus telpa kafejnīcai, kurā izglītojamie var pavadīt brīvo laiku, ar IKT modernizēti kabineti un mājīgāki padarīti gaiteņi, labiekārtota skolas teritorija, ieplānots izveidot Zaļo klasi un šobrīd tiek izstrādāts projekts mūsdienīgam sporta laukumam.

Epidemioloģiskās situācijas dēļ pārvērties arī Babītes vidusskolas salidojums, kas šoreiz notika neierastā formātā – virtuālajā vidē. Aprīlī katru ceturtdienu skolas Facebook kontā pirmizrādi piedzīvoja Pašpārvaldes pārstāvju vadītās intervijas, kur atmiņās par skolā piedzīvoto dalījās absolventi, kā arī bijušie un esošie skolas darbinieki – Anita Kalniņa, Linda Plostniece, Valda Kampenusa, Inta Krapāne, Diāna Eglīte, Ieva Bauble, Līga Liepiņa, Inga Čaunāne, Kristaps Muižnieks, Dagnija Roga, Inese Bērstele un skolas direktore. Prieks, ka vairāki skolas beidzēji atgriežas strādāt pie mums. Tagad intervijas skatāmas Babītes vidusskolas Youtube kanālā, taču joprojām ceram, ka varēsim visi tikties klātienē, jo ballei jābūt!

Sagatavoja Babītes vidusskolas administrācija

Pēdējais atjaunošanas datums: 20.05.2021 09:44
atpakaļ