Pieteikumu iesniegšana Babītes vidusskolas apbalvojumam PŪCE

Strauji tuvojas 2018./2019. mācību gada I semestra noslēgums, līdz ar to arī tas brīdis, kad jāiesniedz pieteikumi Babītes vidusskolas apbalvojumam PŪCE.

 

Pretendentu sarakstu Babītes vidusskolas apbalvojumam PŪČULĒNS sagatavo 1. – 3. klašu audzinātāji, to izskata, apstiprina un Apbalvojuma PŪCE piešķiršanas komisijai iesniedz Babītes vidusskolas Sākumskolas metodiskās komisijas vadītājas.

Veicamie darbi 4. – 12. klašu izglītojamiem:

1) No Babītes vidusskolas mājas lapas izdrukāt pieteikumu apbalvojumam, pieteikums un rekomendācija atrodami Nolikuma pašās beigās;

2) Pēc I semestra vērtējumu izlikšanas 17. decembrī ierakstīt savus iegūtos vērtējumus atbilstošajā kolonnā;

3) Izrēķināt savu iegūto vidējo vērtējumu un ierakstīt to atbilstošajā “lodziņā” zem vērtējumiem, drošības labad palūdzot klases audzinātājam salīdzināt to ar e-klases sistēmā fiksēto;

4) Paskatīties, vai iegūtie vērtējumi mācību priekšmetos un/vai vidējais vērtējums atbilst Nolikumā esošajiem kritērijiem;

5) Atcerēties, kādās izglītības iestādes olimpiādēs, konkursos, sporta aktivitātēs u.c., Pierīgas reģiona un/vai valsts mēroga mācību priekšmetu olimpiādēs, sporta sacensībās, interešu izglītības konkursos u.tml. ir būts un kādas godalgotas vietas un/vai atzinības raksti ir iegūti;

6) Doties pie tiem mācību priekšmetu pedagogiem, kas organizējuši olimpiādes, konkursus, sacensības u.tml. izglītības iestādē, vai pie tiem pedagogiem, kas pavadījuši uz olimpiādēm, konkursiem, sacensībām u.tml. Pierīgā vai valsts mērogā, un palūgt, lai viņi ieraksta (atbilstoši pie mācību priekšmeta) apliecinājumu dalībai, iegūto godalgoto vietu un/vai atzinību un obligāti parakstās, kā arī aizpilda rekomendāciju (pielikums Nr. 1).  Bez atbilstošo pedagogu parakstiem sasniegumu uzskaitījums netiks ņemts vērā. Jādodas tikai pie tiem pedagogiem, kas saistīti ar sasniegumiem olimpiādēs, konkursos, sacensībās u.tml.;

7) Kad viss augstāk uzskaitītais ir izdarīts, doties pie klases audzinātāja un palūgt viņa akceptu pieteikuma iesniegšanai, jo tieši klases audzinātājs ir tas pedagogs, kurš primāri apliecina, ka pieteikuma iesniedzējam nav fiksētu Babītes vidusskolas Iekšējās kārtības noteikumu pārkāpumu personīgajā dienasgrāmatā un e-klases sistēmā;

8) Vēlreiz pārbaudīt savu aizpildīto pieteikumu, vai tajā ir visa komisijai nepieciešamā informācija – ierakstīti visi vērtējumi, pareizi izrēķināts un ierakstīts vidējais vērtējums, atbilstošo mācību priekšmetu pedagogu ieraksti par personīgajiem sasniegumiem, klases audzinātāja apliecinājums un paraksts par pārkāpumu neesamību – un vai pieteikumā atrodamie rādītāji atbilst Nolikuma kritērijiem;

9) Apbalvojuma pretendentiem no 4. līdz 6. klasei tiks pārbaudītas personīgās dienasgrāmatas un e-klases dienasgrāmatas, apbalvojuma pretendentiem no 7. līdz 12. klasei tiks pārbaudītas e-klases dienasgrāmatas;

10) Kad viss ir pārbaudīts, pieteikumu iesniedz klases audzinātājam vai personīgi pedagogam Baibai Vītolai (308. kabinetā), var aiznest uz Skolotāju istabu un ievietot lielā informatīvā skapja “lodziņā” ar uzrakstu “Baiba Vītola” LĪDZ 2018. GADA 18. DECEMBRA PULKSTEN 16.00 (vēlāk iesniegtie pieteikumi APBALVOJUMA PIEŠĶIRŠANAS KOMISIJAS SĒDĒ NETIKS IZSKATĪTI, TIKAI FIKSĒTA NOVĒLOTA IESNIEGŠANA, PAR PRETENDENTA IEKĻAUŠANU SARAKSTĀ LEMS PEDAGOĢISKĀ PADOME).

Neskaidrību un jautājumu gadījumā vērsties pie pedagoga Baibas Vītolas 308. kabinetā, vai rakstīt uz epastu: baiba.vitola@bvsk.lv.

Comments are closed